Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 03:49:07
Tiếp tục đổi mới đưa đất nước tiến lên
Baodautu.vn - 30/01/2014 20:36
 
Dù phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng Xuân Giáp Ngọ đang mở ra những niềm tin mới, kỳ vọng mới. Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn trân trọng giới thiệu phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội như một thông điệp đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng

phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngay từ khi mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo nguy cơ suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ phải lấy dân làm gốc, phải là công bộc của dân, không được lên mặt “quan cách mạng”. Suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta nhận thức sâu sắc vấn đề này và đã có nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích là cơ bản, Đảng còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, trong đó có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài nhưng chậm được khắc phục. Vì thế, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Vấn đề cốt lõi có tính xuyên suốt nêu trong Nghị quyết là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên ở các cấp.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nêu 4 nhóm giải pháp, không chỉ có tự phê bình và phê bình, hay giải quyết một số vụ việc cụ thể, mà còn có các nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng… Đó là những việc lớn và khó, không chỉ làm trong một năm, một nhiệm kỳ này mà cả những năm tiếp theo, nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết còn nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Cán bộ cấp trên, người đứng đầu phải nêu gương; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Nghị quyết Trung ương 4 phải tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, củng cố được niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Mùa Xuân mới mở ra những khát vọng và niềm tin mới. Khi Nhân dân một lòng tin Đảng, một lòng theo Đảng thì khó khăn đến mấy nhất định cũng vượt qua.n

(Trích nội dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn đầu năm mới Giáp Ngọ 2014)

Xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Từ khi thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tạo nên sức mạnh vô địch đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đây là nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta, của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và cần phải được thực hiện qua những việc làm hết sức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biên giới, hải đảo, từ bàn tay, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, của đồng bào 54 dân tộc anh em.n

(Trích phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, ngày 18/11/2013)

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức.

phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Chúng ta đã dành nhiều công sức, nguồn lực để giải quyết những vấn đề trước mắt và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trung và dài hạn nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ không bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, không khai thác có hiệu quả được tiềm năng của đất nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và cũng không tạo lập được nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy Đổi mới mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của Đảng và Nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối Đổi mới.

Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Trích Thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng)

Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là nền tảng chính trị - pháp lý của đất nước.

phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.....

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hiến pháp khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước; bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước; giao cho Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cấp chính quyền địa phương đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý đất nước.

Có thể nói, đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.n

(Trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)

Chỉ có một con đường để Việt Nam đi lên
GS. Nguyễn Quang Thái,   Tổng Thư ký Hội Kinh tế Việt Nam , đã có bài bình luận về Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư