Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2021, 01:18:25
Sự kiện: Tự hào 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư

Trong suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Vì thế, trong những dấu ấn, những thành tựu phát triển của đất nước, có dấu ấn và những đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư, dù là trong thời kỳ bảo vệ chính quyền, giữ nước và đấu tranh giải phóng miền Bắc (1945 - 1954); hay trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam (1954 - 1975), cũng như giai đoạn khôi phục kinh tế sau khi thống nhất đất nước (1976 - 1985), và đặc biệt là thời kỳ Đổi mới, Hội nhập sau này.

Dù trong thời kỳ nào, thì đều có thể khẳng định, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; từ một nước kém phát triển, thu nhập thấp trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình như ngày hôm nay.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về đổi mới thể chế kinh tế. Từ thực hiện khoán 100, khoán 10 đến Nghị quyết 16 về đổi mới cơ chế sản xuất của các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh, từ đó nhen nhóm việc chúng ta công nhận thành phần kinh tế tư nhân, hộ gia đình, chấp nhận kinh tế nhiều thành phần…, đến sau này xây dựng hàng loạt dự luật quan trọng. Chẳng hạn, Luật Công ty, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư chung…, đây là những dự luật có ý nghĩa quan trọng đối với cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam, tạo động lực rất lớn cho sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp năm 1999, sau này là Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 đã tạo bước ngoặt quan trọng thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cả trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tạo điều kiện quan trọng để phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hùng hậu và lớn mạnh, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế -xã hội của đất nước; Là cơ quan tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng Chính phủ giao. Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao phó trọng trách là Cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn trân trọng giới thiệu Chuyên đề Tự hào 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư.