GELEX muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE
GELEX đánh giá công ty có thể dễ dàng huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của một doanh nghiệp niêm yết.
GELEX sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GEX trên HOSE (Ảnh: Thu Trang)
GELEX sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GEX trên HOSE (Ảnh: Thu Trang)

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tới đây.

Tại Đại hội lần này, GELEX sẽ trình các nội dung để Đại hội đồng cổ đông thông qua như phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với công ty con, công ty liên kết…

Đáng chú ý nhất là kế hoạch đưa cổ phiếu GEX của GELEX lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, GELEX dự kiến đưa cổ phiếu GEX lên niêm yết trên sàn HOSE trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Công ty đưa ra lý do của đề xuất này là nhằm tăng cơ hội huy động vốn dài hạn, tăng tính thanh khoản, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tạo tính minh bạch và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi GELEX phải tuân thủ các quy định về công bố thông tin, nâng cao vị thế và uy tín của GELEX…

GELEX cũng đề xuất chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% cho các cổ đông.
GELEX cho rằng, “Khi cổ phiếu GEX được niêm yết trên thị trường chứng khoán, GELEX có thể dễ dàng huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của một doanh nghiệp được niêm yết chính thức trên thị trường”.

GELEX đề xuất cổ đông thông qua phương án phát hành 34,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương thức phát hành là phương thức thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phần mới (tỷ lệ 100:15). Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 66,38 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 139,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 161,96 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện việc phát hành là trong quý II/2017.

Bên cạnh đó, GELEX cũng đề xuất chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% cho các cổ đông.

Kết thúc năm 2016, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 7.297 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 579 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 8.785 tỷ đồng.

GELEX đưa ra mục tiêu cho năm 2017 là doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Kỳ Thành

Bình luận của bạn về bài viết...