Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận An Gia giảm 33% và dòng tiền âm 1.610,7 tỷ đồng
Duy Bắc - 27/07/2023 14:21
 
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG - sàn HoSE) ghi nhận lãi 76,39 tỷ đồng trong quý II, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 81 tỷ đồng, giảm 33%.

Lợi nhuận quý II giảm 36,1%, về 76,39 tỷ đồng

Trong quý II/2023, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.676,4 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 76,39 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 26,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 141,46 tỷ đồng, về 389,24 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 2,4%, tương ứng tăng thêm 1,87 tỷ đồng, lên 81,36 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 60,3%, tương ứng giảm 62,13 tỷ đồng, về 40,93 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 21,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 30,23 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,8%, tương ứng giảm 19,36 tỷ đồng, về 266,87 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 20,28 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 7,26 tỷ đồng, tức tăng thêm 27,54 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ mặc dù tiết giảm chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, giảm lỗ công ty liên doanh, liên kết và đặc biệt ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 36,1%, nguyên nhân chủ yếu vẫn do lợi nhuận gộp suy giảm mạnh.

Thu nhập khác tăng do tiền phạt thanh lý hợp đồng (Nguồn: BCTC)
Thu nhập khác tăng do tiền phạt thanh lý hợp đồng (Nguồn: BCTC)

Điểm đáng lưu ý, lợi nhuận khác tăng chủ yếu liên quan tới tiền phạt từ thanh lý hợp đồng so với cùng kỳ. Trong đó, quý II, Công ty ghi nhận 21,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 1,6 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.865,9 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 81 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, An Gia đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, An Gia hoàn thành 81% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trước đó, trong năm 2022, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 6.188,6 tỷ đồng, tăng 242,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 18,97 tỷ đồng, giảm 95,5% so với cùng kỳ.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của An Gia ghi nhận âm 1.610,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.961,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.219,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 158,2 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ khi niêm yết năm 2020 tới năm 2022, Công ty trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh dương liên tiếp và nếu nhìn rộng ra từ năm 2016 tới nay, đây là kỳ có dòng tiền âm lớn nhất. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất trước đây là năm 2016 với giá trị âm 318,66 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của An Gia giảm 13,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.489,5 tỷ đồng, về còn 9.609 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.013,2 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.353,1 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 80,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.688,82 tỷ đồng, về 400,37 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 71,2%, tương ứng giảm 562,83 tỷ đồng, về 228,12 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.371,92 tỷ đồng, lên 5.013,21 tỷ đồng …

Các khoản phải thu của bên liên quan AGG tại thời điểm 30/6/2023
Các khoản cho vay bên liên quan AGG tại thời điểm 30/6/2023

An Gia thuyết minh trong kỳ khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn tăng từ 1.756,7 tỷ đồng lên 2.564,5 tỷ đồng và phải thu về cho vay dài hạn giảm từ 1.148,4 tỷ đồng, về 225 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn chủ yếu của bên liên quan là Nhà An Gia với giá trị 1.448,7 tỷ đồng; của Gia Linh với giá trị 970,7 tỷ đồng; của Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam là 113,2 tỷ đồng …

Cơ cấu phải thu khác tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: AGG)
Cơ cấu phải thu khác tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: AGG)

Đối với các khoản phải thu khác, chủ yếu liên quan tới vốn đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh là 1.358,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 152,4 tỷ đồng so với đầu năm, về 1.381,7 tỷ đồng và chiếm tới 48,1% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/7, cổ phiếu AGG giảm 350 đồng về 30.900 đồng/cổ phiếu.

An Gia (AGG) quyết định mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
HĐQT AGG thông qua việc mua lại trước hạn lô trái phiếu AGGH2122001, tổng giá trị đã phát hành là 300 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư