Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 21:29:49
Áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định nào?
Anh Ngọc - 13/05/2020 07:16
 
Chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

Độc giả Bá Đức (tỉnh Quảng Ninh) đặt câu hỏi về nội dung trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT như sau: Trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 chưa nói cụ thể về trường hợp các gói thầu đã được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức lựa chọn truyền thống nhưng sau ngày 01/02/2020 chưa được tổ chức lựa chọn nhà thầu thì có phải điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Theo hướng dẫn tại khoản 4 Mục 1 văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng.

Theo đó, việc áp dụng đấu thầu qua mạng thực hiện theo quy định nêu trên.

Tín hiệu tích cực trong đấu thầu qua mạng
Đã có hơn 11.000 gói thầu được đấu thầu qua mạng (ĐTQM) kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị hơn 34.300 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư