Kon Tum yêu cầu không để chậm trễ tiến độ định giá đất cụ thể năm 2024
Linh Đan - 28/02/2024 08:44
 
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường không để xảy ra tình trạng chậm phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, để đảm bảo trong công tác xác định giá đất cụ thể thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (nhất là việc tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh…), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định của pháp luật nhằm có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh (nhất là đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) để đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường không để xảy ra tình trạng chậm phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong công tác định giá đất, quyết định giá đất theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 6/5/2023, Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn; không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản