Bộ Công Thương chỉ định các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may.
Viện Dệt May, các Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàCông Thương chỉ định các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may n Vinacontrol Hà Nội, Hải Phòng... được Bộ
Viện Dệt May, các Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM..., được Công Thương chỉ định các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may.

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may.

Các tổ chức được chỉ định giám định/chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may theo Quyết định 560 gồm: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3; Viện Dệt May; Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội; Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC; Công ty TNHH Intertek Việt Nam và Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC.

Theo Quyết định này, các tổ chức chứng nhận/giám định được chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận, giám định sản phẩm dệt may theo quy định tại Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia QCVN: 01/ 2017, ban hành kèm theo Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và phải tuân thủ quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tổ chức chứng nhận/giám định thực hiện có quy định liên quan về lưu mẫu; trình tự, thủ tục, lưu giữ hồ sơ chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may trong các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...