Bổ sung hợp đồng tương tự làm thay đổi bản chất ứng thầu?
Việc nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự mà nhà thầu thực tế đã thực hiện không bị coi là thay đổi bản chất của nhà thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bà Trần Thị Hằng - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Tôi có tham khảo Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thấy quy định: "Việc làm rõ hồ sơ mời thầu phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu". Tôi xin hỏi, nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu danh sách hợp đồng tương tự nhà thầu đã thực hiện mà trong hồ sơ dự thầu nhà thầu không đề cập đến thì có được yêu cầu nhà thầu bổ sung không? Hay chỉ những nhà thầu đã đề cập đến danh sách hợp đồng nhưng thiếu bản sao hợp đồng mới được bổ sung? Việc bổ sung này có làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp của bà Hằng, việc làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Trong đó, việc nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự mà nhà thầu thực tế đã thực hiện không bị coi là thay đổi bản chất của nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...