Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2022, 05:23:35
Cà Mau có 3 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
N.T - 09/10/2019 17:11
 
Đây là một trong những nội dung trong Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT, ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Khai Long – Hòn Khoai là một trong 03 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của tỉnh Cà Mau.
Khai Long – Hòn Khoai là một trong 03 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của tỉnh Cà Mau.

Theo đó, 3 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của tỉnh Cà Mau được quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT, ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải gồm: Khai Long – Hòn Khoai, Năm Căn – Hòn Khoai và Năm Căn – Hòn Chuối.

7 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc địa phận Cà Mau – Kiên Giang gồm: Năm Căn – Phú Quốc, Năm Căn – Nam Du, Năm Căn – Thổ Châu, Sông Đốc – Thổ Châu, Sông Đốc – Phú Quốc, Sông Đốc – Nam Du, Khai Long – Phú Quốc.

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Cà Mau phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Tuy đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, thiên tai, dịch bệnh sau 9 tháng 2019, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau nhìn chung tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư