Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Các vấn đề then chốt để Quảng Ngãi thành tỉnh khá trong khu vực
Hà Minh - 21/10/2020 11:49
 
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở những vấn đề định hướng phát triển Quảng Ngãi tại Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung”, bà Tòng Thị Phóng đề nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới cần bám sát chủ đề trên và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội cùng quan tâm trong quá trình thảo luận, bao gồm:

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2026
Theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng lắng nghe, tiếp thu và phát huy sức mạnh của Nhân dân, trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tận tụy, liêm chính, hành động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, tính chuyên nghiệp cao.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ công của chính quyền các cấp. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền, tiết giảm tối đa thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh. Thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương, nhất là các địa phương trong Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 kết hợp với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế do thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế động lực để tạo sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi; xem đây là nền tảng động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm tiếp theo. Truyền thống đoàn kết, quả cảm, khát vọng vươn lên phát triển sáng tạo của con người Quảng Ngãi cần được khơi dậy, phát huy và lan tỏa trong từng cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi về truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Tạo bước đột phát mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Song song đó, là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo đó cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là thế trận lòng dân; xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động triển khai các phương án làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

Cũng theo bà Tòng Thị Phóng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX còn có nhiệm vụ quan trọng là  thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư