Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Công trình sửa chữa, bảo dưỡng có giá trị dưới 500 triệu đồng không cần quyết toán riêng?
Anh Ngọc - 18/08/2021 07:09
 
Các công trình sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp có giá trị dưới 500 triệu đồng thì không thực hiện thẩm tra quyết toán riêng mà chỉ thực hiện tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán hàng năm?.

Độc giả Trần Văn Quỳnh đặt câu hỏi như sau: Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: "Các công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp".

Theo tôi hiểu, các công trình sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp có giá trị dưới 500 triệu đồng thì không thực hiện thẩm tra quyết toán riêng mà chỉ thực hiện tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán hàng năm.

Tuy nhiên, Phòng Tài chính - Kế hoạch tại huyện tôi vẫn thực hiện thẩm tra và thu phí thẩm tra quyết toán. Cho tôi hỏi, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện như vậy là đúng hay sai?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất quy định:

Các công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (được thay thế bởi Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2007 về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp) và Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp (được thay thế bởi Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm).

Đề nghị ông Quỳnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đặt hàng Tổng công ty Đường sắt quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
Cục Đường sắt Việt Nam được giao ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư