Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Công ty con CII muốn tiếp tục mua thêm cổ phiếu Năm Bảy Bảy
Duy Bắc - 11/11/2023 12:32
 
Sau khi không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII tiếp tục đăng ký mua thêm để nâng sở hữu lên 12,02% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB).

Từ ngày 12/10 đến ngày 10/11, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đã mua vào 3.850.000 cổ phiếu NBB trong tổng đăng ký 4.200.000 cổ phiếu, tương ứng đạt 91,7% tổng đăng ký để nâng sở hữu từ 7,82%, lên 11,67% vốn điều lệ.

Công ty giải trình không mua hết cổ phiếu NBB như đăng ký là do chưa khớp lệnh.

Như vậy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan tới CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đã nâng sở hữu lên 49,27% vốn điều lệ tại Công ty Năm Bảy Bảy.

Ngoài ra, từ ngày 15/11 đến ngày 14/12, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII tiếp tục đăng ký mua thêm 350.000 cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 11,67%, lên 12,02% vốn điều lệ.

Như vậy, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII tiếp tục đăng ký mua thêm 350.000 cổ phiếu NBB, đây là lượng cổ phiếu trong lần đăng ký trước chưa mua hết.

Được biết, tính tới 30/9/2023, Công ty Xây dựng Hạ tầng CII là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE), khi đơn vị này sở hữu 89,3% vốn điều lệ.

Thêm nữa, tính tới 31/12/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng đang sở hữu 37,52% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là công ty liên kết (đầu năm 2022, CII sở hữu 65,32% vốn tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận đầu tư vào Công ty con).

Bản chất giao dịch này là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để nâng sở hữu trở lại Công ty Năm Bảy Bảy sau khi vừa bán giảm sở hữu trong năm 2022 để chuyển từ Công ty con sang công ty liên kết.

9 tháng đầu năm mới hoàn thành 3% so với kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 16,95 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,16 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty đã kinh doanh dưới giá vốn trong quý III dẫn tới biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,6%, về âm 2,7%.

Trong kỳ, việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,45 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 68,51 tỷ đồng, tức giảm 68,96 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 65,8%, tương ứng tăng thêm 25,73 tỷ đồng, lên 64,83 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 37,7%, tương ứng giảm 32,5 tỷ đồng, về 53,61 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28,5%, tương ứng giảm 1,37 tỷ đồng, về 3,43 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 57,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 22,4 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 35,09 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân thoát lỗ do doanh thu tài chính ghi nhận tăng đột biến.

Theo thuyết minh của Công ty, doanh thu tài chính trong quý III tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 63,6 tỷ đồng doanh thu từ hợp tác đầu tư.

Công ty Năm Bảy Bảy cho biết thêm công ty hoạt động chính là hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay các dự án đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung các thủ tục pháp lý. Cùng với sự khó khăn chung của ngành bất động sản nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể dẫn đến doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 210,7 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,6 tỷ đồng, giảm 70,9% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Năm Bảy Bảy mới hoàn thành 3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng vay nợ thêm 416,3 tỷ đồng, lên 3.546,4 tỷ đồng và chiếm 51,7% tổng nguồn vốn

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Năm Bảy Bảy tăng 7,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 472 tỷ đồng, lên 6.859,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.030,6 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.615,4 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.586,8 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 999,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 17,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 231,3 tỷ đồng, lên 1.586,8 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 27,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 443,4 tỷ đồng, lên 2.030,6  tỷ đồng …

Công ty thuyết minh phải thu khác dài hạn chủ yếu 2.007,5 tỷ đồng liên quan tới hợp tác đầu tư. Trong đó, 1.150 tỷ đồng hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (TP. HCM); 857,49 tỷ đồng hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM để đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội.

Đối với tồn kho, hai dự án có tồn kho lớn nhất là dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi. Trong đó, tại thời điểm 30/9/2023, tồn kho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng 72,3 tỷ đồng, lên 628,1 tỷ đồng; tồn kho dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi tăng 13,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 96,2 tỷ đồng, lên 809,5 tỷ đồng…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 416,3 tỷ đồng, lên 3.546,4 tỷ đồng và chiếm 51,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 708,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.837,7 tỷ đồng.

CII muốn thông qua công ty con để nâng sở hữu đạt tỷ lệ chi phối lại tại NBB
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) bổ sung tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/11.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư