Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Đà Nẵng: Số hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Hà Minh - 20/06/2021 16:24
 
Một trong những kế hoạch về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là số hoá và công bố công khai đồ án.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức triển lãm điều chỉnh quy hoạch chung; thực hiện số hóa và đăng tải tài liệu trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử cơ quan quản lý quy hoạch, UBND quận, huyện.

Cập nhật điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng” trên hệ thống GIS thuộc đề án “Xây dựng thành phố thông minh”.

Cập nhật tình hình triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện; nghiên cứu hình thành Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố theo Thông báo số 55-TB/TU ngày 28-1-2021.

Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu tổ chức rà soát và lập các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nội dung cơ bản như: rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các phân khu (bổ sung quy hoạch không gian ngầm); rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành có liên quan bảo đảm phù hợp và kịp thời, tích hợp vào quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch chung các xã nông thôn huyện Hòa Vang; rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; rà soát điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; mô hình hóa quy hoạch.

Bên cạnh đó, tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, đất đai để thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư; chủ động rà soát quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, kế hoạch nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai cụ thể hóa, kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; làm căn cứ để các cấp thẩm quyền kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, chủ động xây dựng dự toán kinh phí; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Xây dựng trước ngày 15/5 và 15/11 hằng năm.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước ngày 15/11/2025; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 10 năm trước ngày 15/11/2030 hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư