Đánh giá năng lực tài chính trong đấu thầu
Khi tham dự thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Độc giả Lê Trọng Nghĩa - tỉnh Bình Thuận đặt câu hỏi như sau: Theo mẫu hồ sơ mời thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính thông thường từ 3 đến 5 năm đến thời điểm đóng thầu. Tôi xin hỏi, đối với nhà thầu được thành lập 2 năm, nhưng bảo đảm đủ tiêu chí về tài chính có được tham dự đấu thầu với tư cách nhà thầu độc lập hay liên danh không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Nghĩa, khi tham dự thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu (trong đó có nội dung năng lực tài chính) được đánh giá theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu như quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...