Gói thầu khám sức khỏe định kỳ thuộc loại hình dịch vụ nào?
Gói thầu khám sức khỏe định kỳ thuộc loại hình dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn theo quy định pháp luật?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Trọng Hạnh (Nghệ An) dặt câu hỏi như sau: Công ty tôi đang thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Tôi muốn hỏi, gói thầu trên thuộc loại hình nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này; nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Đối với vấn đề của ông Hạnh, gói thầu khám sức khỏe định kỳ thuộc loại hình dịch vụ phi tư vấn theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...