Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp năm 2024
Minh Hồng - 29/03/2024 16:50
 
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND TP. Hà Nội, với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Theo đó, từ tháng 1/2024 TP. Hà Nội điều chỉnh tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND TP là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTW ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của TP Hà Nội năm 2024.

Nghị quyết cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã. Trong đó, giao 447 biên chế viên chức các trường trung học phổ thông; 1.033 biên chế viên chức các trường trung học cơ sở; 977 biên chế viên chức các trường tiểu học; 191 biên chế viên chức các trường mầm non. 

HĐND TP. Hà Nội giao UBND TP tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao. 

Chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết: trong năm học 2023 - 2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh. Trong khi đó, số biên chế sự nghiệp giáo dục thiếu 16.004 so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Cùng đó, số biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục đã được bổ sung theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương năm học 2023 - 2024: Thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục, Ban Tổ chức Trung ương quyết định thông báo bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số TP đề nghị bổ sung). 

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết: Trong năm học 2013-2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh. Do đó, cần số biên chế sự nghiệp giáo dục theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 114.367 người (thực tế thiếu 16.004 người). 

Từ thực trạng thiếu biên chế so với định mức quy định như trên, năm học 2023-2024, TP. Hà Nội đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục. Ngày 6/12/2023, Ban Tổ chức Trung ương đã có Quyết định số 2362-QĐ/BTCTW về thông báo biên chế của TP. Hà Nội năm 2024, theo đó bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số TP đề nghị bổ sung).

Vì vậy, việc UBND TP. Hà Nội trình HĐND TP quyết định giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện Quyết định của Trung ương, Thành ủy là đúng thẩm quyền, có đủ căn cứ pháp lý và hết sức cần thiết, góp phần đáp ứng yêu cầu của việc đảm bảo chất lượng giáo dục các bậc phổ thông trên địa bàn TP.

3 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI, tăng 500%
3 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 20/3/2024), TP. Hà Nội thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI, tăng 500% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 46 dự án mới với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư