[Infographic] Việt Nam có 12 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận
Tính đến ngày 8/12/2017, Việt Nam đã có 11 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của nhân loại và 1 Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...