Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Lâm Đồng công bố, công khai Quy hoạch tỉnh
Linh Đan - 08/01/2024 15:23
 
Lâm Đồng đang tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đăng tải nội dung Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh của UBND tỉnh (cơ quan lập tổ chức lập quy hoạch) và Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập quy hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Báo Lâm Đồng hỗ trợ đăng tải tóm tắt nội dung quy hoạch ít nhất một lần trên trang nhất báo in hoặc trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít nhất 30 ngày.

Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã quy định trách nhiệm của UBND tỉnh Lâm Đồng là tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Quyết định này cũng yêu cầu UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ Quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với nội dung của Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch tỉnh, rà soát điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch; nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, đề án, chương trình phù hợp với yêu cầu phát triển tỉnh Lâm Đồng và quy định pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trong trường hợp có nội dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và quy định có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề xuất khảo sát, đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Lâm Đồng
Công ty cổ phần TTH Group mong muốn được đầu tư xây dựng Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TTH Lâm Đồng với quy mô từ 400 - 500 giường bệnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư