Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 10 năm 2021, 05:02:09
Loại đất được phép thực hiện đầu tư dự án đô thị mới
Anh Ngọc - 16/08/2021 07:17
 
Công ty tôi sử dụng 1 lô đất được giao để làm nhà máy sản xuất. Vậy, công ty tôi có được phép thực hiện dự án đô thị tại lô đất này không?.

Độc giả Trần Anh Đức đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi sử dụng 1 lô đất được giao để làm nhà máy sản xuất; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng 1:500; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được Nhà nước xác định, phê duyệt là đất xây dựng đô thị, đất ở. Vậy, công ty tôi có được phép thực hiện dự án đô thị tại lô đất này không?

Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định: "4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;"

Tôi xin hỏi, cụm từ "trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;" được hiểu là những loại dự án nào? Công ty thực hiện dự án đô thị mới có thuộc trường hợp loại trừ trên hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư quy định, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất.

Trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư được hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP), nhà đầu tư có quyền sử dụng đất được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại trong các trường hợp:

- Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

- Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở;

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Theo nội dung câu hỏi của ông Đức, diện tích khu đất do công ty đang sử dụng không có đất ở, do đó, không có căn cứ để thực hiện dự án đô thị tại khu đất đó theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt doanh nghiệp dính bẫy trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Ba doanh nghiệp rơi vào bẫy của Nguyễn Hoàng Nam, khi hợp tác đầu tư mặt bằng rộng hơn 6.000 m2 trong Khu ĐT mới Thủ Thiêm dựa trên các văn bản của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư