Nhà thầu đứng đầu liên danh cung cấp hợp đồng tương tự hợp lệ là đủ?
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thế Đức, tỉnh Quảng Ninh đặt câu hỏi như sau: Trong đấu thầu mua sắm hàng hóa, hồ sơ mời thầu khi lập có yêu cầu: Nhà thầu phải có tối thiểu 1 hợp đồng sao y công chứng tương tự (tương tự về chủng loại, tính chất; tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét) theo mô tả mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện) trong vòng 3 năm từ 2014-2016 trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu).

Khi dự thầu: Nhà thầu A liên danh với nhà thầu B; Nhà thầu A có 1 hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu; Nhà thầu B không có hợp đồng tương tự. Trong thỏa thuận liên danh có ghi Nhà thầu A (đứng đầu liên danh và cung cấp hợp đồng tương tự) và B (thành viên liên danh), các thành viên phải thực hiện công việc theo tỷ lệ phân chia là 50% và 50% giá dự thầu, có trách nhiệm, nghĩa vụ chung của nhà thầu liên danh và riêng của từng thành viên.

Vậy, trong trường hợp này tổ chuyên gia đánh giá liên danh nhà thầu đạt yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. Tôi xin hỏi, đánh giá như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Đối với trường hợp của ông Đức, việc quy định tiêu chí trong hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo hướng dẫn nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...