Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 04:42:11
Nhà thầu được từ chối gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu?
Anh Ngọc - 15/06/2019 07:11
 
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Văn Cương (TP. HCM) đặt câu hỏi như sau: Trường hợp hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu nhưng chủ đầu tư chưa có văn bản đề nghị gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (chưa có kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu).

Vậy nếu chủ đầu tư có văn bản (sau ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu) đề nghị nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có quyền từ chối không gia hạn được hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 18.2 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày).

Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của hồ sơ dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

Theo đó, nhà thầu có quyền từ chối việc gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu của mình.

Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa trên những căn cứ cụ thể nào?
Theo quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư