Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2020, 13:26:00
Sự kiện: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) quy định, Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.