Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2021, 09:18:09
Sự kiện: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) quy định, Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.