Quy định về giới hạn số lần mua sắm trực tiếp trong đấu thầu
Độc giả Sỹ Nguyên - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi có 3 gói thầu có nội dung tương tự, thực hiện vào các thời điểm khác nhau. Công ty đã lựa chọn nhà thầu gói thầu thứ nhất theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu thứ hai.

Xin hỏi, hiện nay Công ty muốn tiếp tục áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với gói thầu thứ ba có được không? Với gói thầu thứ nhất thì Công ty có thể thực hiện được bao nhiêu gói thầu tương tự khác thông qua hình thức mua sắm trực tiếp?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đấu thầu không quy định giới hạn số lần áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. Tuy nhiên, việc áp dụng mua sắm trực tiếp phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, tránh tình trạng chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của pháp luật đấu thầu nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...