Sau chia tách, doanh nghiệp có được thừa hưởng năng lực của công ty cũ khi ứng thầu?
Trường hợp công ty được tách từ một phòng, ban của Công ty mẹ và toàn bộ nhân sự, thiết bị của phòng, ban đó chuyển từ Công ty mẹ sang công ty mới thì công ty mới được thừa hưởng toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của phòng, ban cũ trong đấu thầu.

Độc giả Đinh Phú Quốc - đặt câu hỏi như sau: Công ty A là doanh nghiệp cổ phần. Để phát triển và mở rộng kinh doanh sản xuất, Công ty tách ra một công ty cổ phần tên A-A, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tất cả các đề xuất về chia tách trong đó có vốn và kinh nghiệm.

Tôi xin hỏi, công ty cổ phần mới A-A có được sử dụng năng lực kinh nghiệm mà công ty A đã có trong suốt thời gian hoạt động từ trước đến nay không? Biết rằng trong Nghị quyết của công ty A đã thông qua về việc tách công ty, đã đồng ý chuyển toàn bộ phần năng lực kinh nghiệm này cho công ty được tách A-A.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp Công ty A-A được tách từ một phòng, ban của Công ty A và toàn bộ nhân sự, thiết bị của phòng, ban đó chuyển từ Công ty A sang thành Công ty A-A thì Công ty A-A được thừa hưởng toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của phòng, ban đó.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...