Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 18:36:05
Tăng cường quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Như Chính - 06/05/2016 10:39
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ ĐTPTĐP).
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp và đề xuất các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ trong khung pháp lý về Quỹ ĐTPTĐP nhằm tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ ĐTPTĐP, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2016.

Đồng thời huy động nguồn vốn ODA cho các Quỹ ĐTPTĐP vay lại theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường quản lý, hướng dẫn các Quỹ ĐTPTĐP trong hoạt động cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các Quỹ ĐTPTĐP cho phù hợp với quy định hiện hành và đặc thù của Quỹ.

Hội đồng nhân dân, UBND các địa phương tăng cường quản lý, kịp thời có giải pháp xử lý, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ ĐTPTĐP của địa phương, bảo đảm việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ ĐTPTĐP được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và pháp luật liên quan.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, UBND các địa phương chỉ thành lập mới Quỹ ĐTPTĐP khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Hội đồng nhân dân, UBND các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; chủ động đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP để kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể đối với các Quỹ đã thành lập nhưng hoạt động không đúng mục đích, quy định của pháp luật, không đủ điều kiện thành lập hoặc không hiệu quả. 

Cần 148 tỷ USD đầu tư phát triển nguồn và lưới điện từ nay đến 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đáp ứng cho mục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư