Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói cho nhà thầu nhỏ
Anh Ngọc - 30/06/2019 07:32
 
Theo quy định tại Luật Đấu thầu, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện Công ty cổ phần liên doanh A đặt câu hỏi như sau: Đối chiếu với quy định hợp đồng trọn gói, các công việc thuộc chi phí hạng mục chung là các công tác pháp luật yêu cầu nhà thầu bắt buộc phải thực hiện trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, Công ty cho rằng việc chủ đầu tư yêu cầu phải phân tích đơn giá và nghiệm thu để thanh toán từng hạng mục trong chi phí chung làm phức tạp thêm việc thanh toán cho nhà thầu nhỏ như Công ty.

Công ty đề nghị được hướng dẫn về việc thanh toán chi phí hạng mục chung để đơn giản hóa cho nhà thầu nhỏ phù hợp với loại hợp đồng trọn gói, đồng thời có cơ sở để giải trình với các đơn vị thanh tra, kiểm toán.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1 Điểm a và Điểm d Điều 62 của Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng, số liệu, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù họp với thiết kế.

Khoản 2 Điểm a, Điều 95 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định một trong các thành phần của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói là biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Như vậy, việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định trên. Theo đó, nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá trị ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (nghĩa là hoàn thành theo thiết kế).

Ngoài ra, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để thiết lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu.

Từ các căn cứ trên, việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) phải tuân thủ quy định trên.

Tư vấn giám sát đề nghị cắt bớt khối lượng của hợp đồng trọn gói khi thanh toán
Đối với hợp đồng trọn gói, thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư