Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Trưng bày 80 bức ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
Hạnh Nguyên - 27/02/2023 18:36
 
Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam giới thiệu tới người xem bày 80 bức ảnh quý.

Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam. 

Triển lãm khai mạc sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và trưng bày tại Nhà hát Lớn, Hà Nội ngày 28/2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Trần Huấn)

Tới dự Lễ khai mạc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết… cùng đại diện văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chính phủ, ban, Bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, chuyên gia, các nhà khoa học…

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã và đang khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sĩ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng Tám. Đề cương đã góp phần quan trọng vào khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng. Bản Đề cương chỉ rõ, cuộc cách mạng về văn hóa phải gắn liền với cách mạng giải phóng dân tộc. 

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Trần Huấn)

Với 3 nguyên tắc cơ bản dân tộc - đại chúng - khoa học đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đề cương còn góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 1975) và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay); góp phần đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam giới thiệu tới người xem bày 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. 

Phần thứ nhất là các ảnh tư liệu, phần lớn là ảnh đen trắng, được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay. 

Phần thứ hai là các bức ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngoài nhiều hình ảnh ghi lại những giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc, triển lãm còn trưng bày các bức ảnh về một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

“Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). 80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuy chưa thể phản ánh được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nhưng cũng đã cho thấy từ khi bản Đề cương về văn hoá ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá. Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hoá của Đảng, văn hoá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Với sự cung cấp kịp thời các tư liệu từ các cơ quan, đơn vị liên quan, triển lãm được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam. Thông qua các bức ảnh cho thấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, từ khi bản Đề cương ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư