Một doanh nghiệp có được tham gia nhiều dịch vụ tư vấn trong cùng một dự án
Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Trịnh Xuân Hùng - Tỉnh Thái Nguyên đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thấy có quy định: “nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”.

Tôi xin hỏi, nhà thầu tư vấn vừa tham gia thiết kế bản vẽ thi công vừa thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp có được phép không? Vì theo quy định trên dịch vụ tư vấn chưa nêu công việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu tư vấn vừa tham gia thiết kế bản vẽ thi công, vừa tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...