Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh có được tham gia gói thầu của Sở?
Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Độc giả Đinh Bá Hoàng - (tỉnh Lạng Sơn) đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, có nêu: Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây: "- Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp…"

Xin hỏi, trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư một dự án thì Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh có được tham gia đấu thầu gói thầu giám sát thi công dự án này không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, trường hợp Ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh A trực tiếp quản lý tham dự đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh gói thầu do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh A làm chủ đầu tư được đánh giá là không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...