Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Bộ Xây dựng thúc các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính 2017
Thế Hải - 27/03/2018 19:10
 
Các Tổng công ty – TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng phải nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 về Bộ trước 30/4/2018.
Riêng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam: thời hạn nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 trước ngày 31/3/2018
Riêng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, thời hạn nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 trước ngày 31/3/2018

Bộ Xây dựng mới đây đã có công văn 548/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. 

Đối với Tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty phải nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017.

Lập và nộp Báo cáo giám sát tài chính năm 2017; Báo cáo giám sát vốn doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài năm 2017 (nếu có); Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017 đầy đủ các nội dung, biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành.

Riêng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam: thời hạn nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 trước ngày 31/3/2018. Bộ Xây dựng dự kiến thực hiện Kế hoạch giám sát trực tiếp tại đơn vị trong tháng 4/2018.

Trường hợp các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu phải nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 báo cáo Bộ Xây dựng trước khi Đại hội cổ đông thường niên.

Lập và nộp Báo cáo giám sát tài chính năm 2017; Báo cáo giám sát vốn doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài năm 2017 (nếu có); Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầy đủ các nội dung, biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thực hiện công khai thông tin tài chính theo quy định hiện hành và Điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất trước ngày 30/4/2018. Bộ cũng yêu cầu Hội đồng thành viên và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

Trường hợp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo; không công khai thông tin tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

Cổ phần hóa IDICO: Nhà nước giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 36%
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư