Chỉ định thầu, có phải đăng tải thông tin theo quy định?
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, dự toán mua sắm và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Trí Việt (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a và Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu quy định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h, Khoản 1, Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, dự toán mua sắm và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...