Hóa chất Lâm Thao đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.400 tỷ đồng
HĐQT Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa thông qua Nghị quyết số 04/NQ – HĐQT – SPLT đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 với mức 4.419 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, chia cổ tức cho cổ đông 10%.
.

Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao trình Đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa tiến hành đại hội cổ đông năm 2018, thông qua mục tiêu doanh thu năm 2018 với mức 4.419 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, chia cổ tức cho cổ đông 10%.

Mục tiêu doanh thu của HĐQT Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được đưa ra trong bối cảnh thị trường phân bón có khó khăn, mức độ tiêu thụ phân bón của Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao năm 2017 giảm 2% so với 2016, sản phẩm xuất bán ra chậm, tồn đọng nhiều…

Năm 2017, Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.110 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 192,3 tỷ đồng; mức chia cổ tức 13%.  

.
Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội.

Theo ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, năm 2018, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị, điều hành, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cũng thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn và ông Trần Quốc Cương thành viên ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Đại hội bầu thay ông Bùi Sơn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là thế thành viên HĐQT. Bầu thay thế ông Vi Hoàng Sơn, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...