Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 03 năm 2023, 07:37:25
Không còn hoàn nhập dự phòng, Gỗ Trường Thành lỗ 1,19 tỷ đồng trong quý IV/2022
Duy Bắc - 01/02/2023 10:12
 
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 2,4% và lợi nhuận ghi nhận lỗ 1,19 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022.

Lỗ trong quý IV/2022 thêm 1,19 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 502,31 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 8,54 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,31 tỷ đồng, lên 84,33 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 61,8%, tương ứng giảm 28,02 tỷ đồng, về 17,32 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9%, tương ứng tăng thêm 4,45 tỷ đồng, lên 32,35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 31,9%, tương ứng giảm 34,45 tỷ đồng, về 73,41 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 77,3%, tương ứng giảm 9,81 tỷ đồng, về 2,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 21,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 66,74 tỷ đồng.

Như vậy, do lợi nhuận cốt lõi âm, mặc dù doanh thu tài chính và lợi nhuận khác giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn giúp Công ty bớt lỗ, kết thúc quý IV chỉ lỗ 1,19 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành hụt hoàn nhập dự phòng trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).
Gỗ Trường Thành hụt hoàn nhập dự phòng trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Thêm nữa, trong quý IV, Công ty chỉ hoàn nhập dự phòng 0,14 tỷ đồng so với cùng kỳ 54,41 tỷ đồng, lũy kế cả năm hoàn nhập dự phòng 83,97 tỷ đồng so với cùng kỳ 203,2 tỷ đồng. Như vậy, trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đã hụt hoàn nhập dự phòng, điều này cũng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty trong quý IV và cả năm tài chính 2022.

Năm 2022 chỉ hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận

Lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.018,54 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,02 tỷ đồng, tăng 139,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ đạt 6,02 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ là 8,3% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành đã đưa ra kịch bản tươi sáng khi cho rằng, Công ty đã qua điểm hòa vốn, từ bây giờ là giai đoạn Gỗ Trường Thành tăng trưởng. Nếu không bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2021 thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đẹp hơn rất nhiều. Nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ là nhiệm kỳ tăng tốc của Gỗ Trường Thành.

Mặc dù ghi nhận lãi nhẹ trong năm 2022, tuy nhiên tính tới 31/12/202, Công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 3.041,8 tỷ đồng và bằng 73,97% vốn điều lệ.

Tín tới 31/12/2022, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành tăng 7,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 207,9 tỷ đồng, lên 3.046,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 712,5 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 673,1 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác ghi nhận 380,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 369 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 358,6 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Trong năm, biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 390,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 285,5 tỷ đồng lên 358,6 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 164 tỷ đồng lên 712,5 tỷ đồng. Ngược lại, biến động giảm chủ yếu tồn kho giảm 27,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 260,5 tỷ đồng về 673,1 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành đầu tư thêm 2 Công ty trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Gỗ Trường Thành đầu tư thêm 2 Công ty trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh đầu tư tài chính dài hạn do trong năm Công ty lần đầu tiên ghi nhận đầu tư 170,7 tỷ đồng vào CTCP Tekcom, đầu tư 122,6 tỷ đồng Natuzzi Singapore Pte., Ltd.

Về phần nguồn vốn, trong năm 2022, biến động mạnh chủ yếu cuối năm ghi nhận người mua trả tiền trước dài hạn 1.032,3 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận. Ngược lại, người mua trả tiền trước ngắn hạn lại giảm 68,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 811,1 tỷ đồng về 367,7 tỷ đồng.

Năm 2022, Gỗ Trường Thành chuyển khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn sang dài hạn (Nguồn: BCTC)
Năm 2022, Gỗ Trường Thành chuyển khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn sang dài hạn (Nguồn: BCTC)

Được biết, theo thoả thuận nguyên tắc ngày 15/5/2017, Vingroup chỉ định nhóm Gỗ Trường Thành là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ thành phẩm phục vụ với giá trị dự kiến 16.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Vingroup đã ký thoả thuận đặt cọc với nhóm Gỗ Trường Thành với số tiền lần lượt là 70,4 tỷ đồng và 1.032,3 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, Công ty đã gia hạn thời gian thảo thuận đến ngày 15/5/2027 nên đã chuyển mục người trả tiền trước từ ngắn hạn sang dài hạn.

Một cá nhân “cắt lỗ” 59% sau 1 năm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành

Ông Bùi Hồng Minh vừa bán ra 30.934.237 cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 9,86% về còn 2,33% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 4/1/2023. Như vậy, sau giao dịch, ông Bùi Hồng Minh không còn là cổ đông lớn tại Gỗ Trường Thành.

Điểm đáng lưu ý, trong phiên giao dịch ngày 4/1, cổ phiếu TTF bất ngờ xuất hiện giao dịch thỏa thuận 30.934.237 cổ phiếu với tổng giá trị 126 tỷ đồng, ước tính giá cổ phiếu trung bình là 4.080 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nhiều khả năng ông Bùi Hồng Minh đã thực hiện bán thỏa thuận với giá trung bình 4.080 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 10/12/2021, Gỗ Trường Thành thực hiện phát hành 40.534.237 cổ phiếu TTF cho ông Bùi Hồng Minh để hoán đổi 405,34 tỷ đồng nợ vay (bao gồm 362,85 tỷ đồng nợ gốc và 42,5 tỷ đồng lãi vay) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức với lợi tức là 6,5%/năm kèm theo quyền yêu cầu nhóm Công ty mua lại sau 5 năm nắm giữ.

Đến ngày 10/1/2022, HĐQT Gỗ Trường Thành đã thông qua việc chuyển đổi 40.534.237 cổ phiếu ưu đãi của ông Bùi Hồng Minh thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Như vậy, giá gốc cổ phiếu của ông Bùi Hồng Minh dự kiến từ thời điểm chuyển đổi tới hiện tại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc từ thời điểm cuối năm 2021 tới nay, Gỗ Trường Thành chưa chia cổ tức, ông Bùi Hồng Minh tạm lỗ 59,2%, tương ứng lỗ 183,13 tỷ đồng khi bán ra hơn 30,9 triệu cổ phiếu TTF sau 1 năm chuyển đổi.

Ở một diễn biến khác, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành chỉ mua được 5,26 triệu cổ phiếu trong tổng 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 52,6% để nâng sở hữu từ 0% lên 1,28% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 28/11 đến ngày 21/12.

Lý do được ông Mai Hữu Tín đưa ra do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, cổ phiếu TTF đóng cửa giá tham chiếu 4.720 đồng/cổ phiếu.

Công ty con Gỗ Trường Thành muốn vay 27 tỷ đồng tại Agribank
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE) cho phép Công ty con vay vốn tại Ngân hàng và dùng bất động sản làm tài sản đảm bảo cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư