Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2020, 13:03:36
Sự kiện: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua hành trình 10 năm với những kết quả đáng khích lệ.