Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 08:53:01
Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Như Chính - 03/03/2016 10:59
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi.

Phối hợp với các nhà đầu tư khác thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường đối với các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Bình, Sơn Dương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp các Công ty nêu trên theo các quy định hiện hành; rà soát lựa chọn đối tác tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích, giữ và phát triển thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật của Nhà nước và người dân có liên quan; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp theo các quy định của pháp luật; tính toán đầy đủ giá trị rừng trồng, vườn cây, tài sản theo cơ chế thị trường; giá trị thương quyền và giá trị lợi thế đất đai theo quy định hiện hành của Nhà nước để xác định giá trị và quyền sử dụng đất đai của các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp khi tham gia để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đồng thời xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Cổ phần hóa Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng: Nhà nước nắm 40% vốn điều lệ
Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty 36, Nhà nước sẽ chỉ còn nắm giữ 40% vốn điều lệ và bán 42,21% cho đối tác chiến lược.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư