Sông Đà sẽ hoàn thành IPO trong quý IV/2016
Tổng công ty Sông Đà đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với doanh thu đạt gần 9.600 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm, lãi trước thuế ghi nhận 300 tỷ đồng.

.
Tổng công ty Sông Đà đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với doanh thu đạt gần 9.600 tỷ đồng.

Trong quý 3/2016, Tổng công ty Sông Đà đạt doanh thu 3.307 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch quý đã đề ra, lãi trước thuế trong kỳ đạt 173 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng đầu năm gần 12 ngàn tỷ đồng, tương đương 82% kế hoạch, trong đó giá trị tổng thầu xây dựng và EPC 7.102 tỷ đồng, giá trị kinh doanh điện 2.223 tỷ đồng, phần còn lại đến từ giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác.

Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 9.599 tỷ và 300 tỷ đồng lần lượt tương đương 76% và 139% kế hoạch cả năm. Tính đến thời điểm kết thúc quý 3/2016, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà ở mức 29.900 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 7.950 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư, Tổng công ty Sông Đà đã chi 2.015 tỷ đồng đầu tư, tương đương 58% kế hoạch cả năm. Trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất ở mức 4.400 tỷ đồng, trong đó tổng thầu xây dựng và EPC ở mức 2.250 tỷ, giá trị sản xuất điện 1,200 tỷ đồng, giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác lần lượt đạt 400 tỷ và 550 tỷ đồng. Trong kế hoạch trọng tâm trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa. 

Các chỉ tiêu quý III/2016:

TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

KẾ HOẠCH  NĂM 2016

QUÝ 3/2016

9 THÁNG ĐẦU

NĂM 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

%HT

KHQ

THỰC HIỆN

%HT

KHN

I

Tổng giá trị SXKD

109đ

14.500

3.900

4.422

113

11.860

82

1

Giá trị tổng thầu xây dựng và EPC

109đ

9.300

2.200

2.248

102

7.102

76

2

Giá trị KD điện

109đ

3.300

1.200

1.187

99

2.223

67

3

Giá trị KD nhà

109đ

1.000

250

660

264

1.543

154

4

Giá trị KD khác

109đ

900

250

327

131

991

110

II

Kế hoạch tài chính

             

1

Doanh thu

109đ

12.600

2.800

3.307

118

9.599

76

2

Nộp Nhà nư­ớc

109đ

580

150

215

143

613

106

3

Lợi nhuận tr­ước thuế

109đ

215

75

173

229

300

139

4

Vốn chủ sở hữu

109đ

8.840

8.000

7.950

99

7.950

90

5

Tổng tài sản

109đ

30.000

32.000

29.900

93

29.900

100

III

Kế hoạch đầu tư

109đ

3.500

950

540

57

2.015

58

Trong quý IV/2016, Tổng công ty Sông Đà sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tái cấu trúc: Hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch: Hương Sơn, Đăkdring, Nậm Mức, Điện Miền Bắc I, Sông Chảy 5. Hoàn thành tăng VĐL CTCP TĐ Nậm Chiến; Hoàn thành IPO Công ty Mẹ -TCT; Đảm bảo mục tiêu chống lũ an toàn năm 2016 cho TĐ XKM San Xay; Phát điện TM2 TĐ XKM1 và TM3 TĐ Lai Châu (tháng 11/2016); Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Ngang (tháng 12/2016). Ký kết CA dự án XKM4. Hoàn thành điều chỉnh giá điện TĐ XKM1; Thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm với số tiền 1.310 tỷ đồng; Tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm, phấn đấu trong quý 4/2016 toàn TCT trúng thầu với giá trị khoảng 2.500 tỷ đồng và hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án HH4, Đường QL1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh (GĐ2) và TĐ Nậm Chiến; Hoàn thành kiểm toán, quyết toán A-B Sử Pán 2.

TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

Kế hoạch quý 4/2016

Ước TH năm 2016

ƯTH

%HT

KH

I

Tổng giá trị SXKD

109đ

     4.400

   16.250

112

1

Tổng thầu xây dựng và EPC

109đ

     2.250

     9.350

101

2

Sản xuất điện

109đ

     1.200

     3.420

104

3

Kinh doanh nhà

109đ

        400

     1.940

194

4

Giá trị kinh doanh khác

109đ

        550

     1.540

171

II

Các chỉ tiêu tài chính

       

1

Doanh thu

109đ

     4.000

   13.599

108

2

Nộp nhà nước

109đ

        170

        783

135

3

Lợi nhuận trước thuế

109đ

        70

        370

172

III

 Kế hoạch đầu tư

109®

        930

     2.945

84

Quang Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...