CTCK Bảo Việt (BVSC)

Giá cao su đã diễn biến tích cực hơn dự báo khi đạt mức trung bình 6 tháng đầu năm khoảng 30 triệu đồng/tấn, cao hơn 15% so với mức 26 triệu đồng/tấn theo như kế hoạch. Với diễn biến tích cực giá cao su như vậy, chúng tôi cho rằng các cổ phiếu cao su sẽ có bước tăng trưởng kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, BVSC dự phóng kết quả kinh doanh 2016 của cao su Đồng Phú với triển vọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt khoảng 629 tỷ đồng và 116 tỷ đồng, vượt 65% so với kế hoạch lợi nhuận. Còn doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao su Phước Hòa được dự phóng đạt lần lượt 1.073 tỷ đồng và 178 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kết quả định giá cổ phiếu DPR và cổ phiếu PHR tương ứng lần lượt 42.450 đồng/CP và 25.700 đồng/CP, cao hơn 26,7% và 42,8% so với các mức giá hiện tại, do đó BVSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ngành cao su.

3-4-5. VCSC khuyến nghị cổ phiếu SSI, DHG, CTD phù hợp thị trường

VCSC khuyến nghị CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phù hợp thị trường, nhưng nâng giá mục tiêu lên 22.300 đồng, do lợi nhuận trước thuế  6 tháng 2016 cao hơn dự báo của chúng tôi, chủ yếu nhờ gia tăng hoạt động đầu tư tích cực. Tuy nhiên, chi phí mảng môi giới cao ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, VCSC giữ khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) vì kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 củng cố dự báo của chúng tôi là tăng trưởng doanh sốcủa công ty đang chuẩn hóa trở lại. Chúng tôi vẫn theo dõi các diễn biến liên quan đến hợp tác với Taisho. Ưu đãi thuế cho các nhà máy mới hỗ trợ lợi nhuận, trong bối cảnh chi phí quảng cáo và khuyến mãi tăng, với việc đưa vào hoạt động nhà máy Betalactam trong tháng 10/2016. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh nâng giá mục tiêu thêm 5%.

Tương tự, đối với cổ phiếu CTD, VCSC duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường. Giá trị hợp đồng đã ký và chưa thực hiện đang ở mức cao cùng với biên lợi nhuận tốt sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh khả quan, nhưng giá cổ phiếu đã phản ánh giá trị của công ty dựa trên dự báo EPS năm 2017 sẽ sụt giảm do đợt phát hành riêng lẻ sắp tới.