Có được chia gói thầu bảo hiểm công trình thành nhiều giai đoạn?
Gói thầu bảo hiểm công trình giá trị 1,3 tỷ đồng, vậy chủ đầu tư tự chỉ định thầu cho từng giai đoạn của dự án có phù hợp với quy định hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Thị Hồng Thanh (TPHCM) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi làm tư vấn lựa chọn nhà thầu cho 1 dự án khá lớn sử dụng vốn Nhà nước, do tiến độ cấp bách của dự án nên Chủ đầu tư không thể chờ triển khai thiết kế kỹ thuật thi công toàn bộ cả dự án rồi mới thực hiện các gói thầu tiếp theo sau thiết kế như: Thi công, bảo hiểm… mà phải chia thành 3 giai đoạn thiết kế thi công.

Vấn đề nảy sinh khi chia làm 3 giai đoạn như sau: Dự án được phê duyệt có gói thầu bảo hiểm công trình giá trị 1,3 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, khi triển khai dự án thành 3 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn, giá trị bảo hiểm công trình trong từng giai đoạn là dưới 500 triệu đồng và bắt buộc phải thực hiện ngay khi có phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán của từng giai đoạn. Do đó, chủ đầu tư đã chỉ định thầu gói thầu bảo hiểm trong từng giai đoạn. Như vậy hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu bảo hiểm đã thay đổi so với quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu.

Tôi muốn hỏi, chủ đầu tư thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu như vậy (do nguyên nhân khách quan nói trên) là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những căn cứ để lập hồ sơ mời thầu là kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Ngoài ra, trường hợp gói thầu mua bảo hiểm được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá gói thầu là 1,3 tỷ đồng thì không thuộc hạn mức được áp dụng chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/20214/NĐ-CP của Chính phủ.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...