CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
HEINEKEN Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn HEINEKEN Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn
Hải Đăng | 19/06/2019 14:36
HEINEKEN Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển Bền vững lần thứ 5, đánh dấu những thành tựu ấn tượng về phát triển bền vững trong năm 2018 của công ty.
1 2 3 4 5 6 7 8 9