Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 03 năm 2023, 16:49:07
Kế hoạch đấu thầu 18 gói thầu sửa chữa, nâng cấp tại các vị trí cấp bách trên các quốc lộ
Anh Minh - 05/06/2016 09:09
 
Bộ GTVT vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ.

Bộ GTVT phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ do Tổng cục Đường bộ VN làm chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

TT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Các gói thầu tư vấn

1

Gói thầu số 11: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh, QL10 thuộc tỉnh Thanh Hóa, QL6 thuộc tỉnh Sơn La, QL279 và QL12 thuộc tỉnh Điện Biên, QL12 và QL32 thuộc tỉnh Lai Châu.

2.785

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý II/2016

Khảo sát:

Theo đơn giá cố định;

Thiết kế BVTC và dự toán: Trọn gói

03 tháng

2

Gói thầu số 12: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B thuộc tỉnh Phú Thọ, QL70 thuộc các tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, QL279 và QL37 thuộc tỉnh Tuyên Quang.

3.486

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý II/2016

Khảo sát:

Theo đơn giá cố định;

Thiết kế BVTC và dự toán: Trọn gói

03 tháng

3

Gói thầu số 13: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh, QL 10 thuộc tỉnh Thanh Hóa, QL6 thuộc tỉnh Sơn La, QL279 và QL12 thuộc tỉnh Điện Biên, QL12 và QL32 thuộc tỉnh Lai Châu.

450

Chỉ định thầu

Từ Quý II/2016

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 14: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B thuộc tỉnh Phú Thọ, QL70 thuộc các tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, QL279 và QL37 thuộc tỉnh Tuyên Quang.

485

Chỉ định thầu

Từ Quý II/2016

Trọn gói

02 tháng

II

Các gói thầu xây lắp

1

Gói thầu XL14: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh và QL10 thuộc tỉnh Thanh Hóa.

33.067

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

2

Gói thầu XL15: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL6 thuộc tỉnh Sơn La và QL279 thuộc tỉnh Điện Biên.

26.059

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

3

Gói thầu XL16: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL12 thuộc các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

26.097

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

4

Gói thầu XL17: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL32 thuộc tỉnh Lai Châu.

27.979

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

5

Gói thầu XL18: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B (đoạn Km24 ÷ Km80) thuộc tỉnh Phú Thọ.

25.430

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

6

Gói thầu XL19: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B (đoạn Km80 ÷ Km131) thuộc tỉnh Phú Thọ.

26.468

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý IV/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

7

Gói thầu XL20: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70 (đoạn Km35 ÷ Km155) thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

20.733

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý I/2017

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

8

Gói thầu XL21: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên  QL70 (đoạn Km155 ÷ Km 198) thuộc tỉnh Lào Cai.

21.579

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý I/2017

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

9

Gói thầu XL22: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL279 và QL37 thuộc tỉnh Tuyên Quang.

27.223

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý I/2017

Theo đơn giá điều chỉnh

15 tháng

III

Các gói thầu tư vấn giám sát

1

Gói thầu GS14: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL14 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh và QL10 thuộc tỉnh Thanh Hóa).

762

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

2

Gói thầu GS15: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL15 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL6 thuộc tỉnh Sơn La và QL279 thuộc tỉnh Điện Biên).

619

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

3

Gói thầu GS16: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL16 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL12 thuộc các tỉnh Điện Biên và Lai Châu) và gói thầu XL17 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL32 thuộc tỉnh Lai Châu).

1.280

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

4

Gói thầu GS17: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL18 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B (đoạn Km24 ÷ Km80) thuộc tỉnh Phú Thọ) và gói thầu XL19 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70B (đoạn Km80 ÷ Km131) thuộc tỉnh Phú Thọ).

1.234

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

5

Gói thầu GS18: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL20 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL70 (đoạn Km35 ÷ Km155) thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai) và gói thầu XL21 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên  QL70 (đoạn Km155 ÷ Km 198) thuộc tỉnh Lào Cai).

1.029

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý I/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

6

Gói thầu GS19: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL22 (Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên QL279 và QL37 thuộc tỉnh Tuyên Quang).

643

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ (Không chọn danh sách ngắn)

Từ Quý I/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Lưu ý: Giá các gói thầu tạm tính dựa trên tổng mức được duyệt tại Quyết định số 1151/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2016 của Bộ GTVT. Tổng cục ĐBVN chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục phê duyệt dự toán chính thức các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu vừa bị cấm đấu thầu 3 năm gian dối như thế nào?
Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm tại các dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư do vi phạm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư