Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 01:16:49
Quý II/2022, Lộc Trời tạm thời lỗ 46,35 tỷ đồng
Duy Bắc - 05/08/2022 07:45
 
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG - sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu đạt 5.892,57 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 137,67 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong quý II/2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.547,25 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 46,35 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 47,33 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 22,06 tỷ đồng lên 371,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,2%, tương ứng giảm 6,42 tỷ đồng về 7,79 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 60,04 tỷ đồng lên 116,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 26,9%, tương ứng tăng thêm 69,22 tỷ đồng lên 326,76 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 40,8%, tương ứng giảm 6,06 tỷ đồng về 8,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 5.892,57 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 137,67 tỷ đồng, bằng 59,6% so với cùng kỳ.

Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh về chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng thêm 41,95 tỷ đồng lên 189,24 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giao tế, tiếp khách, hội nghị tăng 22,77 tỷ đồng lên 26,73 tỷ đồng; chi phí khác tăng 11,81 tỷ đồng lên 40,67 tỷ đồng …

Trong năm 2022, Lộc Trời đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 34,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc Lộc Trời đã chia sẻ lý do đặt kế hoạch lợi nhuận giảm trong năm tài chính. Theo đó, kế hoạch kinh doanh không đi lùi và ban điều hành cam kết đối với cổ đông lợi nhuận sau thuế tối thiểu 400 tỷ đồng (cùng kỳ 418,32 tỷ đồng), Công ty luôn nỗ lực đạt kết quả vượt chỉ tiêu này.

Cam kết này đưa ra và giữ ổn định trong 3 năm, dựa trên ảnh hưởng của dịch bệnh và những ảnh hưởng không đoán trước được. Công ty cam kết nỗ lực vượt qua lợi nhuận 400 tỷ đồng, phần vượt hơn sẽ được trích vào quỹ dự phòng rủi ro cho người nông dân và quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên, hai quỹ này là tài sản Công ty. Trong năm 2022, Công ty đã trích vào 2 quỹ theo cam kết, chỉ trích đủ đến 360 tỷ đồng/quỹ thì cam kết lợi nhuận sẽ tăng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Lộc Trời tăng 15,8% so với đầu năm lên 9.082,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.306,7 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.874,7 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.453,8 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 58,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.131 tỷ đồng về 801,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.701,7 tỷ đồng lên 3.306,7 tỷ đồng; tồn kho tăng 21,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 507,2 tỷ đồng lên 2.874,7 tỷ đồng.

Cơ cấu phải thu ngắn hạn của khách hàng tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu phải thu ngắn hạn của khách hàng tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh phải thu khách hàng tăng chủ yếu do phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng thêm 1.491, tỷ đồng so với đầu năm lên 2.378,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là 297,2 tỷ đồng của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân; 258,6 tỷ đồng của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Đại Tài; và còn lại 1.822,8 tỷ đồng của các khách hàng khác.

Như vậy, trong kỳ Công ty đã tăng tồn kho và các khoản phải thu, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 28,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.032,5 tỷ đồng lên 4.658,1 tỷ đồng và chiếm 51,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu LTG tăng 200 đồng lên 35.300 đồng/cổ phiếu.

Lộc Trời xuất khẩu gạo với thương hiệu "Cơm ViệtNam Rice" sang thị trường châu Âu
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG), Công ty cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) hoàn tất việc xuất khẩu gần 500 tấn gạo “Cơm ViệtNam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư