Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
T.T - 19/06/2023 16:34
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia

Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia nêu rõ: Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực hoàn thiện hệ thống khung chính sách, văn bản hướng dẫn, bộ máy quản lý, điều hành các cấp và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc; kết quả giải ngân vốn chưa cao; việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế; một số chỉ tiêu giao chưa phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục phát hiện, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc, quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tài liệu, dự thảo Báo cáo, bài phát biểu phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong thời gian từ ngày 25/7/2023 đến ngày 4/8/2023; báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 10/7/2023.

Đồng thời, chuẩn bị kỹ Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội, báo cáo Chính phủ trước ngày 7/8/2023; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này, định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện đánh giá, sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 6/2023, đề xuất cụ thể những giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 7/2023.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo chức năng và nhiệm vụ, thẩm quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đặc biệt là công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các văn bản đề xuất, trao đổi, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương phải được xử lý, trả lời trong thời hạn 07 ngày làm việc (trường hợp không trả lời hoặc chậm trả lời theo thời hạn được xác định là đồng ý và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); tiếp tục rà soát, theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt rà soát danh mục các dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để điều chỉnh, quyết định kịp thời; chú ý phân cấp quản lý đầu tư nhưng phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún; đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố có kết quả triển khai thực hiện tốt để có cơ chế, giải pháp điều hành phù hợp tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương; quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Kế hoạch được giao của năm 2022 và 2023.

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia để phổ biến, tập huấn, đào tạo cho cấp cơ sở triển khai thực hiện bảo đảm nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả, đúng quy định hiện hành và thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vẫn còn 6 địa phương nợ hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, việc sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư