Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở tại Kiên Giang: Chưa triệt để trong sửa sai
Thiếu sót trong lập hồ sơ dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giao kết hợp đồng thi công tại công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang đã được chỉnh sửa, song vẫn còn chuyện cần rút kinh nghiệm.

Chỉnh sửa sai sót

Báo Đầu tư ra ngày 29/10/2018 đã có bài viết “Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở tại Kiên Giang: Chỉ định thầu… vì cấp bách” phản ánh những thiếu sót trong quy trình lập hồ sơ dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giao kết hợp đồng thi công công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang (Ban Quản lý Dự án) khiến hồ sơ đề nghị thanh toán công trình này bị Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang chưa chấp nhận thanh toán.

.
.

Để chỉnh sửa sơ suất, Ban Quản lý Dự án (chủ đầu tư công trình) đã lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-SKHĐT.

Ngay sau thời điểm Báo Đầu tư có bài phản ánh sự việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành Quyết định số 329/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, công trình trên bao gồm 3 gói thầu: gói thầu cải tạo sữa chữa khối nhà làm việc A, B, nhà kho, hội trường, nhà xe, nhà bảo vệ, cổng và hàng rào với giá gói thầu 983 triệu đồng; gói thầu tư vấn giám sát thi công với giá gói thầu 29,8 triệu đồng; gói thầu bảo hiểm công trình với giá gói thầu hơn 1 triệu đồng. Cả 3 gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, ngày 31/10/2018, Ban Quản lý Dự án đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-BQL chỉ định thầu thi công xây dựng gói thầu cải tạo sữa chữa khối nhà làm việc A, B, nhà kho, hội trường, nhà xe, nhà bảo vệ, cổng và hàng rào thuộc công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang. Theo đó, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty cổ phần Xây dựng Quốc Tiến Phát với giá trị 917,6 triệu đồng, giảm 18,7 triệu đồng so với giá gói thầu (tỷ lệ giảm thầu 7,63%).

Còn vài chi tiết cần rút kinh nghiệm

Câu chuyện lập hồ sơ dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giao kết hợp đồng thi công tại công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang đã khép lại. Song dưới góc nhìn của nhà thầu, vẫn còn vài chi tiết cần được nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ phía chủ đầu tư và cơ quan hữu trách về công tác chuẩn bị đầu tư, lập dự án và lựa chọn nhà thầu trong tương lai.

Đó là việc xác định nguồn vốn sử dụng cho công trình. Theo nhà thầu Q., nguồn vốn nâng cấp sửa chữa trụ sở bằng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp được gọi là “dịch vụ phi tư vấn”, nên công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang có giá trị trên 100 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện chào hàng cạnh tranh, hoặc đấu thầu rộng rãi theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm. Việc chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là chưa tuân thủ theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Ban Quản lý Dự án cho rằng, nguồn vốn thực hiện công trình (được sử dụng từ nguồn thu, chi phí quản lý dự án) là nguồn tự chủ, không phải nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Tuy nhiên, Điểm 4, Điều 3 Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định: “Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, của ban quản lý dự án chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ công khai và minh bạch; chấp hành đúng chế độ quản lý tài chính - đầu tư - xây dựng của Nhà nước và các quy định tại thông tư này”.

Nhà thầu Q. cho biết thêm, theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, quản lý sử dụng tài sản, thì thẩm quyền quyết định hạn mức trên 500 triệu đồng thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. Do đó, việc sửa sai tại công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang chưa tuân thủ ở mức độ cao nhất các văn bản quy phạm trên.

Ngọc Tuấn

Bình luận của bạn về bài viết...