Lỗ hổng an ninh năng lượng - Bài 4: Đường xa với năng lượng sạch Lỗ hổng an ninh năng lượng - Bài 4: Đường xa với năng lượng sạch
Thanh Hương | 23/05/2019 08:49
Trong 3 năm trở lại đây, đầu tư cho ngành năng lượng, gồm điện - than - dầu khí, suy giảm đã tạo ra khoảng trống, gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng của nước ta. Với một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, để thoát “bẫy thu nhập trung bình”, thì an ninh năng lượng phải là trụ cột trong chính sách phát triển, chứ không thể là “gót chân Asin” của nền kinh tế.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10