Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM
Như Chính | 29/04/2017 15:03
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM, trong đó quy định huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thành phố.
1 2 3 4 5