Xử lý đơn giá thấp khác thường trong gói thầu
Pháp luật về đấu thầu quy định ra sao với trường hợp xử lý đơn giá thấp khác thường trong gói thầu?

Độc giả Nguyễn Thanh Tùng - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đặt câu hỏi như sau: Hiện tôi đang thực hiện đánh giá một gói thầu xây dựng. Có 5 nhà thầu vào đánh giá tài chính. Trong quá trình đánh giá có 1 đơn giá thấp bất thường. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu giải thích đơn giá, do đơn giá không hợp lý nên chủ đầu tư không chấp nhận. Khi tiến hành hiệu chỉnh theo quy định của Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP lấy giá nhà thầu cao nhất để hiệu chỉnh và giá chào thầu sau hiệu chỉnh vẫn thấp nhất được xếp thứ nhất. Vậy, khi thương thảo sẽ dùng đơn giá nào để thương thảo giá hợp đồng: Đơn giá chào của nhà thầu hay đơn giá đã hiệu chỉnh tăng lên? Mà theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định "Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)". Vậy, nếu sử dụng đơn giá hiệu chỉnh tăng thì gây thiệt hại cho chủ đầu tư, sử dụng đơn giá nhà thầu chào thì không khả thi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc xử lý đơn giá thấp khác thường thực hiện theo khoản 6 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Khi thương thảo hợp đồng thực hiện theo điểm d khoản 2 Điều 17 và điểm c khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...