Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cấp "sổ đỏ"
Quang Hưng - 23/08/2017 21:37
 
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa cho phép các trường hợp ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa cho phép các trường hợp ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Các trường hợp ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tính kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ tại nơi tiếp nhận hồ sơ và không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Thời gian trả kết quả được tính từ ngày có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ; người sử dụng đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính.

Việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đất đai và hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, kiếm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ do người sử dụng đất nộp.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được phân bổ căn cứ trên khối lượng công việc thực tế tại từng cơ quan, đơn vị có liên. Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai được tính tối đa không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản