Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 06 năm 2021, 06:34:24
Sự kiện: Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm - OCOP
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đến nay, với nỗ lực của toàn hệ thống, diện mạo nông thôn Việt Nam và đời sống người nông dân đã có những bước chuyển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới để xây dựng nôn mới đạt những kết quả tốt hơn, bền vững hơn.