Cổ phiếu KSH bị tạm ngừng giao dịch
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa cho biết sẽ đưa cổ phiếu KSH vào diện tạm ngừng giao dịch.
KSH liên tục bị nhắc về công bố thông tin
KSH liên tục bị nhắc về công bố thông tin

KSH là cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, thời gian tạm ngừng giao dịch bắt đầu từ ngày 20/6/2019.

Lý do bị tạm ngừng giao dịch là Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trước đó vào cuối tháng 5/2019, KSH bị HoSE đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và yêu cầu giải trình.

Theo nội dung giải trình thời điểm đó, KSH cho biết, Công ty đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 theo quy định.

Trong quá trình làm việc, do việc sắp xếp nhân sự và kế hoạch kiểm toán của Công ty kiểm toán chưa phù hợp, khiến cho công việc kiểm toán bị kép dài hơn dự kiến và báo cáo kiểm toán không được phát hành đúng thời hạn.

Điều này dẫn đến việc vi phạm quy định về công bố thông tin báo cáo thường niên theo quy định của Thông tư 155/2015/TT0BTC của Bộ Tài chính về “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và các quy định tại Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM về việc “Ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE”.

Ngoài nội dung giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, KSH cũng có nội dung giải thích việc chậm công bố thông tin bất thường.

KSH cho biết, ngày 8/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định về việc điều chỉnh khoản đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, nhưng chưa hoàn tất việc thoái vốn tại ngày 21/3/2019.

Nhân viên phụ trách công bố thông tin của công ty đã tiếp nhận quyết đinh này, tuy nhiên trong quá trình làm việc đã sơ xuất, không thực hiện công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung khoản đầu tư.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...