Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công: Đừng biến thành tư nhân hóa Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công: Đừng biến thành tư nhân hóa
Mạnh Bôn | 09/12/2016 08:07
Cổ phần hóa (CPH) đơn vị sự nghiệp công có đủ điều kiện là một trong những chủ trương, chính sách lớn được đặt ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII. Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) hy vọng, trong thời gian tới, tiến trình CPH đơn vị sự nghiệp công sẽ được đẩy mạnh.
1 2 3 4 5